หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ Google Apps เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบ้านต๋อม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


2 ธันวาคม 2563 นางวิลาวัลย์ เมืองสุวรรณ ครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม สังกัด กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ Google Apps เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Google Apps ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการฐานข้อมูล รวมถึงความรู้พื้นฐานการใช้ E-mail for Education และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ เป็นปัจจุบัน


.