กศน.อำเภอเมืองพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน EDU NFEMP