คนพิการเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพราะคนพิการมีอุปสรรคอย่างมากในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งข้อมูลความรู้ และวิธีการในการป้องกันตัวเอง หรือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในสังคม และบางคนอาจมีปัญหาในการใช้มาตรการสุขอนามัยขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไวรัส คนพิการที่มีความพิการหากติดเชื้อไวรัสอาจก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงเนื่องจากอาจทำให้สภาพสุขภาพแย่ลงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหรือการทำงานของระบบทางเดินหายใจ

 

1.คนพิการจำนวนมากมีความพิการเฉพาะหรือเงื่อนไขการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้การเจ็บป่วยจากโรคระบาดเป็นอันตรายสำหรับพวกเขา

2.อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนพิการที่จะทำตามขั้นตอนพื้นฐานในกการดูแลสุขภาพอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเองจากการระบาดของโรคโควิด-19

3.คนพิการบางคนไม่สามารถแยกตัวเองได้อย่างทั่วถึงเหมือนกับคนอื่นเพราะพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นในการช่วยเหลือตนเองและการดูแลตนเองเป็นประจำทุกวัน

4.การจัดหาสิ่งของจำเป็น อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนพิการบางคนที่ต้องทำด้วยตนเอง

5.บางคนการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นเช่นทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและบริเวณที่รอบ ๆ ตัว และการล้างมือบ่อยๆอาจเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษเนื่องจากความบกพร่องทางร่างกายอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อม

6.บางคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังและต้องรับยาอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถได้รับยาเพิ่มเติมหรือได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ในเวลาที่เหมาะสมอาจเป็นสิ่งที่เพิ่มภาระและความเสี่ยงให้คนพิการได้

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเนื้อหาจาก โควิด-19 กับ คนพิการ| บทความ บล็อก | Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)