กิจกรรมพัฒนากศน.ตำบลและจัดกระบวนการเรียนรู้นักศึกษาขั้นพื้นฐาน