วิสัยทัศน์

              ประชาชนในอำเภอเมืองพะเยา ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10   ทั้ง 4 ด้าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้อง  กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

          พันธกิจของสถานศึกษา

          1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอเมืองพะเยา ให้มีคุณภาพ          เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงและเหมาะสมกับทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายในอำเภอเมืองพะเยา ให้มีส่วนร่วมจัดการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของ ศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

          3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในอำเภอเมืองพะเยาอย่างทั่วถึง

          4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของอำเภอเมืองพะเยาในปัจจุบัน

          5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์   “เทคโนโลยีนำชีวิต น้อมสร้างจิตสาธารณะ“