กศน.อำเภอเมืองพะเยา
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางจารุณี แก้วประภา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 081-8850117
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเมธาพร ฝอยทอง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ
หน้าที่ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 0937950006
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวรินทร์ภศา ชัยวร

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : เจ้าหน้่าที่พัสดุ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกรชนก ตาปัญโญ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : เจ้าหน้่าที่การเงิน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวุฒิภัทร์ เผ่าฟู

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : งานทะเบียนและวัดผล
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายอำนวย ขยันขาย

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : งานภาคีเครือข่าย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกฤตกรณ์ ธนะเพทย์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : งานแผนและโครงการ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายรณชิต ใจหมั่น

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวชิรานุวัฒน์ พัฒใหม่

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายญาณพัฒน์ ขัติยศ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายธเนศ ปุณวิจิตร

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายธนพัต อ้อยมูล

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายธนธัส ใจยืน

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายธีราภิวัฒน์ เบิกบาน

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางวิลาวัลย์ เมืองสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวสายสมร ยานะ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางวันวิสาข์ งามเมือง

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเบญญาภา ต่อมคำ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางธารินรดา ขันธ์รัตน์

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางบานเย็น กลมไล

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :