กศน.อำเภอเมืองพะเยา
      บุคลากร


นางจารุณี แก้วประภา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 081-8850117

นางสาวเมธาพร ฝอยทอง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย
เบอร์โทร. : 0639154194

นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 0937950006

นายพงษ์ศักดิ์ การเพียร

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
หน้าที่ : ดูแลรักษายานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0931918840

นายวุฒิภัทร์ เผ่าฟู

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : งานทะเบียนและวัดผล
เบอร์โทร. : 0817647619

นายอำนวย ขยันขาย

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : งานอาคารสถานที่
เบอร์โทร. : 0971921477

นางกรชนก ตาปัญโญ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง
เบอร์โทร. : 0830248454

นายธเนศ ปุณวิจิตร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลจำป่าหวาย
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานประชาธิปไตย
เบอร์โทร. : 0859308757

นางสาวพัทธ์ธีรา พงศ์กิตติ์ธาดา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลท่าวังทอง
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งาน To be Number One
เบอร์โทร. : 0813959694

นายรณชิต ใจหมั่น

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลแม่ปืม
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานกิจการลูกเสือ
เบอร์โทร. : 0834752360

นายวชิรานุวัฒน์ พัฒใหม่

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานโครงการคุณธรรมจริยธรรม
เบอร์โทร. : 0857107516

นางวันวิสาข์ งามเมือง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งาน E-Exam
เบอร์โทร. : 0970460432

นางธารินรดา ขันธ์รัตน์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลแม่นาเรือ
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานพัฒนาบุคลากร
เบอร์โทร. : 0871770477

นางสาวเบญญาภา ต่อมคำ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลแม่ใส
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
เบอร์โทร. : 0894293635

นายญาณพัฒน์ ขัติยศ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลสันป่าม่วง
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
เบอร์โทร. : 0864308823

นายธนธัส ใจยืน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
หน้าที่ : งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
เบอร์โทร. : 0856956057

นางวิลาวัลย์ เมืองสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานบัญชี
เบอร์โทร. : 0898385564

นายธนพัต อ้อยมูล

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลแม่กา
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานพัฒนาสังคม
เบอร์โทร. : 0821817279

นางสาวสายสมร ยานะ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลท่าจำปี
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานยุวกาชาด
เบอร์โทร. : 0932720415

นายธนธัส ใจยืน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลแม่ต่ำ
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะแนว
เบอร์โทร. : 0856956057

นางบานเย็น กลมไล

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านสาง
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
เบอร์โทร. : 0910730379

นายธีราภิวัฒน์ เบิกบาน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเวียง
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
เบอร์โทร. : 0882995388

นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านตุ่น
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/งานพัสดุ
เบอร์โทร. : 0811113403

นายธนพล นาระทะ

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ : งานระบบสารสนเทศ
เบอร์โทร. : 0803797545

นายวีรณัฐ บุญเรือง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน้าที่ : ให้บริการยืม-คืนหนังสือ/จัดและส่งเสริมการอ่านทั้งภายในภายนอกสถานที่
เบอร์โทร. : 0909300450

นางสาวเกศรา หิติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานวิเคราะข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทร. : 0612959261

นางสาวมลฑกานต์ คนแรง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ
หน้าที่ : จัดทำฐานข้อมูลคนพิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เบอร์โทร. : 0856791003

นางสาวมาลาตี อินทร์ประเสริฐ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
เบอร์โทร. : 0943706255