กศน.อำเภอเมืองพะเยา
      บุคลากร


นางจารุณี แก้วประภา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 081-8850117

นางสาวเมธาพร ฝอยทอง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ
หน้าที่ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 0937950006

นายรณชิต ใจหมั่น

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นายวชิรานุวัฒน์ พัฒใหม่

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นายญาณพัฒน์ ขัติยศ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นายธเนศ ปุณวิจิตร

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นายธนพัต อ้อยมูล

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นายธนธัส ใจยืน

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นายธีราภิวัฒน์ เบิกบาน

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นางวิลาวัลย์ เมืองสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นางสาวสายสมร ยานะ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นางวันวิสาข์ งามเมือง

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นางสาวเบญญาภา ต่อมคำ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นางธารินรดา ขันธ์รัตน์

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :

นางบานเย็น กลมไล

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :