รู้จักโควิด-19 ไหมเอ่ย? ติดต่อกันอย่างไร : 1.โดนละออง ไอจามของผุ้ติดเชื้อ 2. เชื้ออยู่บนสิ่งของที่เราจับแล้วเราเอามือนั้น มาโดนตา จมูก ปาก