หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของกศน.อำเภอเมืองพะเยา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของกศน.อำเภอเมืองพะเยาโดยผ่าน google meet โดยเตรียมการจัดการศึกษาในรูปแบบ on-site on-air online และ on-hand เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และอาจมีผลกระทบต่อการจัดกืจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


.