หัวข้อข่าว : ตารงสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ประกาศ !!!!ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ของกศน.อำเภอเมืองพะเยา ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 โดยแบ่งสนามสอบดังนี้ กศน.ตำบลแม่กา กศน.ตำบลท่าวังทอง กศน.ตำบลจำป่าหวาย กศน.ตำบลแม่ต๋ำ และกศน.ตำบลเวียง (สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 6) กศน.ตำบลบ้านต๋อม กศน.ตำบลบ้านต๊ำ กศน.ตำบลบ้านใหม่ กศน.ตำบลท่าจำปี กศน.ตำบลแม่ปืม (สนามสอบโรงเรียนบ้านต๋อม) กศน.ตำบลแม่ใส กศน.ตำบลแม่นาเรือ กศน.ตำบลสันป่าม่วง กศน.ตำบลบ้านตุ่น กศน.ตำบลบ้านสาง(สนามสอบโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม)


.