หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการการจัดทำโครงงานของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเมืองพะเยา นำโดยนางจารุณี แก้วประภา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการการจัดทำโครงงานของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม กศน.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


.