หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน(N-NET)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์ ครู กศน.อำเภอเมืองพะเยา และ นางสาวเกศรา หิติ นักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน(N-NET) ให้สูงขึ้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


.