หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นิเทศภายใน สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 - 24 มกราคม 2566 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการครู และ ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นิเทศภายใน สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นิเทศภายในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการนิเทศภายในและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ กฤษณา พลฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สมพร เอี่ยมสำอาง และศึกษานิเทศก์ พรมาดา วงศ์หวัน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับบุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี่ จังหวัดเชียงราย


.