ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอเมืองพะเยาได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยใช้ระบบ Google Meet ในการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา