กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2564 ของกศน.อำเภอเมืองพะเยา ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564  ตารางสอบระดับประถมศึกษา  

สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 6 (กศน.ตำบลเวียง,กศน.ตำบลแม่ต๋ำ,กศน.ตำบลท่าวังทอง,กศน.ตำบลแม่กา,กศน.ตำบลจำป่าหวาย)

สนามสอบโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม (กศน.ตำบลบ้านตุ่น ,กศน.ตำบลบ้านสาง,กศน.ตำบลแม่ใส,กศน.ตำบลแม่นาเรือ,กศน.ตำบลสันป่าม่วง)

สนามสอบโรงเรียนบ้านต๋อม  (กศน.ตำบลบ้านต๋อม ,กศน.ตำบลบ้านต๊ำ ,กศน.ตำบลท่าจำปี,กศน.ตำบลแม่ปืม,กศน.ตำบลบ้านใหม่)