กำหนดการสอบปลายภาคเรียน  1/2564   ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564