หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ google apps เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลท่าจำปี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


2 ธันวาคม 2563 นางสาวสายสมร ยานะ ครู กศน.ตำบลท่าจำปี สังกัด กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ Google Apps เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่2-4 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Google Apps ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการฐานข้อมูล รวมถึงความรู้พื้นฐานการใช้ E-mail for Education และสามารถปฎิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องอีกด้วย


.